Giá trị cốt lõi

07/08/2017
  
Tiên phong
- Dám đổi mới, sáng tạo để "Luôn tìm ra cách tốt nhất"
- Luôn tin mọi việc đều có thể
 
Trách nhiệm
- Trách nhiệm tuân thủ Pháp luật, Bộ quy tắc ứng xử và các quy chế, chính sách quy định của công ty
- Sẵn sàng thực hiện tốt nhất mọi cam kết
- Sẵn sàng hành động vì lợi ích của khách hàng và công ty
- Sẵn sàng cải thiện môi trường làm việc ngày càng tốt hơn
 
Đạo đức
- Là làm được gì để đạt mục tiêu chung và mọi việc ngày một tốt hơn
- Mọi hành động, lời nói, suy nghĩ trong chuẩn mực đạo đức
- Không gây mâu thuẫn nội bộ
- Không nói dối để đạt mục tiêu
- Không vi phạm pháp luật
 
Tôn trọng sự khác biệt
- Tôn trọng sự khác biệt văn hóa
- Tôn trọng các ý kiến sáng tạo, ý kiến phản biện đóng góp của nhân viên vào sự phát triển của công ty
- Tôn trọng sự khác biệt giữa các cá nhân/tập thể
 
Cống hiến
- Luôn làm việc với trái tim nhiệt huyết, không ngừng biến mọi khó khăn, thách thức thành cơ hội trong mọi hoàn cảnh
- Đề cao giá trị công việc
- Đề cao đóng góp của cá nhân
- Đề cao giá trị của công ty
Top